Firmy rodzinne budują tożsamość

 Rozmowa z dr Marią Adamską, wiceprezes ds. finansowych Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych

- Była Pani organizatorem ważnego dla  gospodarki VI zjazdu  firm rodzinnych „u-Rodziny 2013”. Jakie wnioski na przyszłość płyną z tego wydarzenia?

- Po raz pierwszy ogólnopolski zjazd firm rodzinnych odbył się we Wrocławiu. Jest to ważne wydarzenie dla środowiska, podczas którego tworzą się wspaniałe relacje międzyludzkie oraz jedyna w swoim rodzaju atmosfera życzliwości, optymizmu i wiary w sens rodzinnego biznesu. Na naszych spotkaniach prawie nie ma narzekania na bariery i przeszkody, a zawsze jest pozytywne myślenie, umacnianie przekonania o wartościach biznesu rodzinnego i czerpanie z doświadczenia przedsiębiorców w pokonywaniu przeszkód.

-Ponieważ firmy rodzinne stanowią fundament gospodarki, ich pomyślny rozwój leży w interesie całego społeczeństwa. Takie wydarzenia, jak u-Rodziny, pomagają firmom rodzinnym budować środowisko wzajemnego wsparcia, a jednocześnie promować przedsiębiorczość rodzinną.

Czytaj więcej...

Projekt KIGNET innowacje - konferencja podsumowująca

Trwają poszukiwania dróg wyjścia z kryzysu, unowocześnienia gospodarki tak, aby osiągnąć zrównoważony rozwój i konkurencyjność na globalnym rynku.

Wśród znacznej części ekonomistów, techników, przedstawicieli biznesu, nauki i sfer rządowych panuje przekonanie, że cele te będzie można osiągnąć, przyspieszając wdrożenia innowacyjnych rozwiązań.

Chodzi przy tym nie tylko o przemysł, lecz także o sposoby zarządzania, finansowania gospodarki i rozwoju, sposób kształcenia i wykorzystanie potencjału kadrowego.

W ostatnich latach w wielu krajach UE programy tak szeroko rozumianego rozwoju opierają się na klastrach. Rokują one optymalne warunki działania m.in. ze względu na swoją horyzontalną strukturę w formule BIZNES-NAUKA-BIZNES. Mamy już wiele przypadków organizowania w Polsce działalności w formie klastrów. Można  także mówić o pewnych doświadczeniach. Przykładem sieć KIGNET, utworzona przez Krajową Izbę Gospodarczą, skupiającą grupę klastrów.

Klastry jako płaszczyzna współpracy przedsiębiorstw, nauki, samorządów oraz instytucji otoczenia biznesu to niewątpliwie dobry kierunek…Każda inicjatywa w tej sprawie jest pożyteczna.

Pod przewodnictwem Marka Kłoczko, Sekretarz Generalnego KIG, 21 czerwca 2012r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie odbyła się konferencja podsumowującą realizację projektu pt.: Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu „KIGNET Innowacje – izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw”. W konferencji udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki i Rozwoju Regionalnego, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, nauki oraz przedsiębiorcy. Organizatorzy zapewnili uczestnikom sieci bezpłatne usługi doradcze w zakresie zarządzania klastrami, audyt technologiczny, audyt energetyczny, audyt ochrony środowiska, audyt proeksportowy, kojarzenie partnerów i inne.

Czytaj więcej...

BAYER zaangażowany na rzecz zrównoważonego rozwoju

Nowy raport za rok 2011 w sprawie zrównoważonego rozwoju dostarcza szczegółowych danych na temat  parametrów zrównoważonego rozwoju zebranych w zakładach Bayer na całym świecie. Oprócz emisji gazów cieplarnianych, dane te dotyczą również innych emisji do powietrza atmosferycznego, odpadów, bhp i różnorodności.

Bezpośrednie i pośrednie emisje gazów cieplarnianych na przestrzeni całej Grupy spadły w 2011 r. o 4,2% w wartościach bezwzględnych – z 8,50 mln ton metrycznych równoważników CO2 w 2010 r. do 8,15 mln ton metrycznych. Chociaż wolumen sprzedanych produktów w 2011 r. wzrósł o 5,2%, emisje gazów cieplarnianych i tak spadły, głównie ze względu na usprawnienia w zakresie wydajności energetycznej i nowych technologii procesowych. Konkretne emisje gazów cieplarnianych spadły w 2011 r. o prawie 13 %. Ze względu na wzrost produkcji, łączny wolumen wyprodukowanych odpadów wzrósł o 18,7 % z 807.000 ton metrycznych do 958.000 ton metrycznych. Wskaźnik odzysku wyniósł 28 %, o 10 % wyżej, niż w poprzednim roku.


Jeżeli chodzi o pracowników, Bayer dąży do osiągnięcia dwóch głównych celów do roku 2015. Z jednej strony planuje zwiększenie proporcji menedżerów płci żeńskiej – co stanowi centralny aspekt różnorodności – do poziomu 30 %. W 2011 r., liczba ta wynosiła 22 %. Z drugiej strony Bayer planuje obniżenie wskaźnika wypadków przy pracy do poziomu ≤ 0.21.Akceptowany na całym świecie wskaźnik w tym zakresie to liczba wypadków powodujących absencję na 200.000 roboczogodzin, włącznie z chorobami związanymi z pracą. W 2011 r. wskaźnik ten spadł z 0,34 do 0,31.

W obszarze zarządzania i ładu korporacyjnego, Bayer przykłada szczególną wagę do zarządzania dostawcami. Spółka włączyła aspekty zrównoważonego rozwoju do ogólnogrupowych wytycznych w zakresie zaopatrzenia i stworzyła Kodeks Postępowania Dostawcy. Bayer sprawdza, na przykład za pośrednictwem audytów, czy wybrani dostawcy spełniają standardy etyczne, społeczne i ekologiczne. Do 2015 r. system oceny dostawców ma objąć co najmniej 75 % ogólnego wolumenu zaopatrzenia.

Monika Lechowska

Misja środowiskowa grupy CIECH

W Grupie Chemicznej Ciech funkcjonuje osiem dużych zakładów produkcyjnych reprezentujących różne działy przemysłu chemicznego. Nieustannie rosnące wymagania środowiskowe stawiają przed Spółkami konieczność monitorowania prowadzonych procesów ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na środowisko oraz odpowiedzialności za jego stan. Zintegrowanie działań na rzecz ochrony środowiska z planami rozwojowymi Spółek to ważny element polityki Grupy Chemicznej Ciech. Troska o środowisko przejawia się w szeregu inwestycji proekologicznych, które prowadzą do wymiernych efektów w postaci ograniczania emisji zanieczyszczeń i widocznej poprawy jego stanu w otoczeniu zakładów.
Potwierdzeniem wysokiej jakości zarządzania w Spółkach są liczne certyfikaty, które równocześnie stanowią dowód dobrowolnego zobowiązania do ciągłej poprawy i doskonalenia, także w sferze ochrony środowiska.

Większość spółek produkcyjnych Grupy Ciech ma bogate, wieloletnie doświadczenia w pracach nad wdrażaniem i utrzymaniem systemów zarządzania środowiskowego, zgodnych z wymaganiami normy ISO 14001. Często są one częścią zintegrowanych systemów zarządzania, obejmujących swym zakresem również zarządzanie  jakością, zdrowiem i bezpieczeństwem pracy, a także bezpieczeństwem żywności. Ponadto Zachem i Organika-Sarzyna są sygnatariuszami Programu Odpowiedzialność i Troska. Spółki wykorzystują systemy zarządzania środowiskowego jako podstawowe narzędzia w dążeniu do ograniczenia oddziaływania na środowisko, przy jednoczesnej optymalizacji gospodarowania posiadanymi zasobami oraz do budowania pozytywnego wizerunku w oczach wszystkich interesariuszy Grupy Ciech.

Biuro Strategii i Inwestycji Kapitałowych w Ciech SA podjęło bardzo ważną inicjatywę wypracowania spójnej polityki proekologicznej, obejmującej całą aktywność Grupy Ciech. W czerwcu 2009 roku Zarząd Ciech SA podpisał Deklarację Środowiskową Grupy Ciech, która jest kluczowym dokumentem wdrażanego  systemu koordynacji działań środowiskowych w Grupie. System koordynacji działań  został zbudowany na wewnętrzny użytek Grupy w celu wsparcia ze strony Ciech SA działań podejmowanych przez spółki w obszarze ochrony środowiska oraz skupienia wokół idei zarządzania środowiskiem. Jednocześnie spółki niezależnie utrzymują własne systemy zarządzania środowiskowego, które w większości przypadków są poddawane procedurze certyfikacyjnej na zgodność z wymaganiami normy ISO 14001.

Krzysztof Grad